Search
Close this search box.

Grad Labin traži novog višeg stručnog suradnika, za komunalnu i vodnu naknadu

Grad Labin je na mrežnim stranicama labin.hr objavio Javni natječaj za prijam u službu – Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu – (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom je raspisao Natječaj za prijam u službu:

 1. Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu – (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

 • Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)
 4. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit
 5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca)
 8. dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 9. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 10. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava. Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za natječaj – prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu i vodnu naknadu” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 1. prosinca 2022. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. Više OVDJE.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još