Rezultati javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Na temelju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-2 od 11. travnja 2022. godine i Izmjene Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-3 od 28. travnja 2022. godine te čl. 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradonačelnik Grada Labina dana 9. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE (1. Odluka za obiteljske kuće).

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu kompostera nalaze se ovdje.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

pročitajte još